סיכום כל פרשה במשפט

בראשית- מבוכות נזר הבריאה.
נח- ליקויי הפרט הבודד והקולקטיב הנדחק, ופתרון המשפחה.
לך לך- הבדלת אברהם, נטע חינוך יושבי תבל.
וירא- צדיקותו של אברהם והשגחת הקב"ה על הצדיקים.
חיי שרה- המשכיות אברהם – קבורת הרעיה ונישואי הבן, וסיכום מפעלו.
תולדות- צרה הארץ מלהכיל צדיקים עם שונאיהם.
ויצא- שמירת ה' את יעקב בגולה.
וישלח- תיחום בני משפחת יעקב.
וישב- צדקה ומשפט בעמק הבכא.
מקץ- העולם מחריש אל ניסיון האחים.
ויגש- איחוד המשפחה וגרותה במצרים.
ויחי- מאמץ דור ראשון לאיחוי הבנים, בצד תקווה לסיוע פעולת הזמן הטמירה.

שמות- ישראל נרמסים תחת קטסטרופה מוסרית, וירידת ה' להצילם בשליחת משה.
וארא- הכנעת התודעה המוסרית של מצרים לפני ה'.
בא- הוצאת הקב"ה באחת את ישראל מעבדות מצרים אל עבודתו.
בשלח- עקרונות חינוך עם ישראל בידי ה'.
יתרו- היסודות המעשיים של הדרכת העם בדרכי התורה, ופרישת שלבי סולם הקדושה.
משפטים- פירוט דיני היומיום.
תרומה- ציווי הקמת משכן ה' השמימי – מבנה וכלים.
תצווה- קדושת הכהנים כמשרתי הקודש – בגדיהם, קרבנות המילואים, ועבודת התמיד.
כי תשא- החלום ושברו: החזון המושלם, החטא השפל והמחילה המעשית.
ויקהל- עשיית המשכן.
פקודי- דו"ח מלאכת המשכן.

ויקרא- הפן התכליתי של קרבנות היסוד.
צו- הפן המעשי של הקרבנות הללו.
שמיני- תכלית עבודת הכהנים, להורות ולהבדיל.
תזריע- טומאות חמורות: יולדת, צרעת הגוף וצרעת הבגד.
מצורע- המשך הוראת הכהנים: טהרת המצורע, צרעת הבית והטמאים הזבים ממקורם.
אחרי מות- פסגת הקדושה בעבודת יום הכיפורים, והריחוק מהתועבות הנמוכות ביותר.
קדושים- פירוט אורח החיים המושתת על הקדושה.
אמור- קדושת הכהנים, הבהמות המוקרבות והמועדים.
בהר- התכלית: דרור לכל.
בחוקותי- התגלמויות חלקו של ה' בברית שכרת עם ישראל, ודיני נדרים – התנדבות ישראל לקבל חלק בברית.

במדבר- התפקדות העם לשבטיו ותפקידם במסעות.
נשא- קדושת העם: הכלל, המשפחה והיחיד.
בהעלתך- שימור התפקוד הראוי של העם על מעמדותיו.
שלח לך- משבר מרד הנעורים של העם.
קרח- אימות בחירת ה' באהרן.
חקת- איתנות העמידה הישראלית כנגד המוות, ועלילות המסעות האחרונים של העם.
בלק- ישראל מעיני הגויים – הנחיתות והשטנה.
פנחס- הכנות אחרונות לכניסה לארץ: מפקד, דיני ההתנחלות, מנהיגים, הקרבנות – קרבת ה' בארץ.
מטות- נדרים ומלחמות.
מסעי- גבולות הארץ הכבושה וגבולות הנחלות.

דברים- סקירת הרקע המלחמתי של העם מיציאת מצרים ועד הנה.
ואתחנן- חובתו המוסרית של העם לקיים את ברית האהבה הנצחית בינו לבין הקב"ה גם במנוחה ובנחלה.
עקב- זכירת הבחירה הנפלאה של ה' הכביר בעם ישראל השפל.
ראה- ייחודיות עבודת ה' של ישראל בקרב הגויים.
שפטים- הנהגות המדיניות המוסריות של ישראל בארצם.
כי תצא- התפשטות הצדק אל כל מקרי השגרה אצל יחידים בעם.
כי תבא- עבודת ה' של העם בעצמאותו ובעוצמתו.
ניצבים- הברית הנצחית של הקב"ה עם העם העצמאי שלא תחדל אף בחטאי חופשתו.
וילך- התמדת השגחת ה' גם בהסתירו פניו מעמו.
האזינו- שיגור מוסר ונחמה לעתיד הכואב.
וזאת הברכה- פרידת משה איש האלוהים.