סיכום חומש בראשית

ספר בראשית הוא ספר ההיסטוריה. התורה ניתנה לעם ישראל שהכיר בעצמו את המתואר החל מספר שמות. בראשית הוא המסורות העתיקות על חיי אבות האומה. הספר פותח בבריאת העולם ששיאה הוא בבריאת מנהלה, האדם, שנברא מעירוב של יסוד ארצי ויסוד אלוהי. מההתחלה הבחירה החופשית של האדם הייתה יסוד מרכזי בו. האדם מתפתה ליסוד הארצי שבו וחוטא בפרי עץ הדעת טוב ורע. צאצאיו חוטאים גם הם עד אובדן תקווה. נח, צדיק בדורו, נמצא ראוי להקים באמצעותו את העולם לתחייה לאחר שה' משמיד את כל החיים במבול. הפתרון למניעת הישנות השחתת הארץ הוא התערבות הקב"ה בחיי האנושות באמצעות ציווייו. נח היה פתרון זמני לדורו בלבד. כדי להשפיע על חברה נדרשת חברה (המונה לפחות עשרה צדיקים). לאחר ההתפרצות הבאה של חטאי האנושות, ה' בוחר באברהם ובזרעו שיפיצו תורת ה' בעולם ובכך ישפיעו על הגויים להיטיב מעשיהם. בהמשך הספר מתוארים חיי שלושת האבות. היסודות המרכזיים המסופרים בחייהם הם ההתנהגויות המוסריות שלהם, ובידודם משאר האנושות בידי ה'. מגמת הבידוד מצטמצמת עם חזרת יעקב לארץ, מאז דרכו עם ה' והעולם נעשית גם בפן של עוצמה ושיתוף פעולה כישראל. ארבע הפרשות האחרונות מתארות את חיי השבטים. בני יעקב אינם מוכנים עדיין לשיתוף מתוך אחווה והם מוכרים את יוסף. לאחר המכירה, בני יעקב, ובראשם יוסף, מתמודדים עם קשייהם באופן מעורר השתאות, עד שהם מתגברים על פילוגם ועם ישראל מוכן לאיחודו ותחילת דרכו. מכירת יוסף מתחילה לגלגל את סיפור גלות מצרים. בסיום הספר בני ישראל חיים בארץ זרה וכבר עומדים לקראת ריבוים כעם כהכנה לקראת חינוך העם בידי ה' בשאר התורה.

מודעות פרסומת