ויחי

מז, כח: ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה- חי עם יוסף מספר שנים לפני המכירה כמו לאחריה.

מח, ה: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי- אולי מכאן אומץ השימוש הגנרי ההלכתי בשמות ראובן ושמעון לייצוג בני ישראל.

מח, ז: מתה עלי רחל- לאחר שדיבר על מולדת יוסף, יעקב נזכר במי שהולידה את יוסף.

מח, ט: קחם נא אלי ואברכם- בדומה לברכת יעקב ועשיו, גם כאן המברך עיוור ומבוכר הצעיר.

מח, יז: ויתמך יד אביו להסיר אתה- מפני כבוד אביו הסרתו נעשתה בצורת תמיכה.

מט, ד: אל תותר- אבד לך יתרון הבכורה.

מט, ז: אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל- אכן בהתנחלות ישראל שמעון נתערה ביהודה, ולוי היה מפוזר.

מט, ח: יהודה אתה יודוך אחיך- בברכות יעקב חיפש אחר המנהיג האולטימטיבי של עם ישראל ומצא את יהודה. הוא דורש את שמו לשם הכרזת מנהיגותו.

מט, ט: כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו- כנראה פתגם ידוע אז. דומה לברכת בלעם "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו".

מט, יא: אסרי לגפן עירו- יהודה עז כאחיו. מעלתו היא שהוא משתמש בכוחו בצדק ובריסון. על כן זכה למלוך.

מט, יג: זבולון לחוף ימים ישכון- משמצא את המנהיג של עם ישראל, כעת יעקב דואג לשאר ענייני העם. זבולון ידאגו למסחר חוץ.

מט, יד: יששכר חמור גרם… וירא מנחה כי טוב… ויט שכמו לסבל- יששכר מספק את כלכלת הפנים.

מט, טז: דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל- כבני הגבירות.

נ, ב: ויצו יוסף את עבדיו- יוסף עדיין היה בעל שררה גם זמן רב לאחר שנות השבע והרעב.

נ, ד: וידבר יוסף אל בית פרעה- מדברי יוסף דרך מתווכים ומהצטרכו להוסיף שישוב מיד אחרי הקבורה מתברר שחשוב לפרעה לשמר את יוסף אצלו, ובקשתו לצאת מהארץ היא בקשה גדולה. יוסף היה נכס הברכה של המצרים. הוא הציל את מצרים ברעב, וגם פרעה נהנה אח"כ ממיסים רבים בזכותו. מכאן גם ניתן להבין את היחס בין פרעה שלא מוכן לשלח את בנ"י על אף עצמתם, לבין אבימלך שגרש את יצחק מפני עצמתו.

נ, טו: ויראו אחי יוסף כי מת אביהם- חשדו בו שכמו עשיו, רק משום כיבוד אב לא התנקם בהם בחיי יעקב.

נ, טז: ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מתו- האחים ניסו לשדל את יוסף באמצעות שליחים ובאמצעות הבאת דברי אביו.

נ, יז: שא נא פשע- המעשה האצילי של יוסף לא היה הגיוני בעיני האחים. שבע עשרה שנה עד מות יעקב ליווה אותם הפחד שיוסף לא באמת סלח להם. גם בדבריהם כעת לא האמינו באמת שאפשר לשאת פשע כזה. לכן עוד לפני שיוסף מגיב, הם מתקנים בקשתם מהצגתם כאחים, ומקשרים את המחילה לאל, "שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך", וממשיכים ומורידים עצמם לעבדות כמו שהורידו את יוסף.
יחד עם כל משברי האמון של משפחת יעקב, לימים הוכחה משפחה זו למשפחה המאוחדת ביותר בהיסטוריה. ואמנם, אם אחדות המשפחה הצליחה להתגבר על עבר של מכירת אח, היא תוכל להתמודד עם כל מכשול.