חומש דברים

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שפטים
כי תצא
כי תבא
נצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה
סיכום חומש דברים