סיכום חומש במדבר

חומש במדבר סוקר את חיי שני דורות העם במדבר. הספר פותח בעניינים חיוניים להבנת סדר חיי העם במדבר: מפקד העם בשנה השנייה, הפרדת הלויים משאר העם מטעם תפקידם כנציגי ה' בקרב העם. מסיבת העם סביב השכינה. כל העם מכבד את הלויים ובכך לוקח חלק בעבודת ה'. קדושה: ציווי על קדושת העם בשילוח הטמאים מהמחנות, הסדרת קדושת המשפחה בדיני סוטה, וקדושת הפרט בדיני נזיר. החומש חוזר לספר על ימי חנוכת המשכן מכיוון שבטי ישראל המיוצגים בנשיאיהם. עיקר ענייני הלויים, בשל חלקם הגדול בעם, נזכרים בחומשנו. נזכר פסח דורות, חידוש ברית ה' עם העם בכל שנה. הסבר מפורט על המסעות על פי ה' באמצעות עמוד הענן. תיאור סדר מסעות העם לדגליו במדבר.
בהמשך, החומש עוסק בתהליך התבגרותו של העם, על שלל תלונותיו ועונשיו מאת ה'. המתאוננים בתבערה. בכי העם על הבשר בקברות התאוה. נפילת רוח משה בתגובה לכפיות הטובה של העם. צירוף הזקנים למשה בהנהגת העם שהובילה לתחילת התערערות סמכותו הבלעדית. לשון הרע של מרים על משה, עונשה ותפילתו בעדה. תחושת הפרידה הקריבה של העם מהנהגת ה' במדבר ועומדם לפני מלחמה מובילים לאחר שליחת המרגלים למרי רב בעם. בכי העם, תנועה לחזור מצרימה, גזרת המרגלים, אבל שנית והמעפילים. בתוך תהליך זה מוזכר קצף ה' על העם ותחנוני משה בעדו. תיאור דרך התשובה בי"ג מידות. מובאות מצוות הקשורות בכניסה לארץ ובקשר ישראל עם הקב"ה כדי לנחם את דור המדבר. התעצמות גלויה של מרי ישראל בעדת קורח. הוכחת משה ואהרן כעושי דבר ה' (שכן הוא עשה דברם), והשבת הסדר. מי מריבה, ועונש משה ואהרן שלא יכנסו לארץ. התקרבות בנ"י לארץ לקראת הכניסה אליה, בקשת מעבר מאדום וסירוב. תלונות בנ"י, ענישתם בנחשים והקמת נחש הנחשת לרפואתם. המשך מסעיהם בתוספת תיאור אנקדוטות מחיי עם ישראל במדבר. מלחמת סיחון ועוג. פרשת בלק המציגה את נאמנות ה' לעם ישראל וכן ראיית הגויים את עם ישראל כנאמן לה'. סיום תהליך ההתבגרות והמרידה של עם ישראל בעזבם את ה' וחטאם בבעל פעור. קנאת פנחס. הכנה ממשית לכניסה לארץ במפקד צבאי, דיני חלוקת הנחלות יחד עם מקרה בנות צלופחד, מינוי יהושע, דיני עבודת התמיד שתנהג בארץ ותמשיך לחבר את ה' לעם. דיני נדרים ויציאה למלחמת מדין. מלחמה יחידה בתנ"ך של עם ישראל למען ה' (בבית שני גם מלחמת החשמונאים) בנקמם במדינים על החטאת העם כנגד אלוהיו. בקשת בני גד ובני ראובן. סיכום פנימי של מסעות בנ"י. חזרה על ענייני חלקת הנחלות, תיאור גבולות הארץ, וקביעת המחלקים. חזרה כבראש הספר על מקומם הערכי של הלויים בתוך בנ"י בתיאור ערי הלויים ובתוכם הרי המקלט. דיני רוצח. פתרון בעיית בנות צלופחד.

 

מודעות פרסומת