ביבליוגרפיה

תנ"ך

משנה

תלמוד בבלי. בפרט: בבא קמא, בבא בתרא.

הברית החדשה

חוקי חמורבי

אפלטון. (1957). כתבי אפלטון. כרך ב. (תרגום: יוסף ג' ליבס). ירושלים ותל אביב: שוקן.

אריסטו. (1973). אתיקה: מהדורת ניקומאכוס. (תרגום: יוסף ג' ליבס). ירושלים: שוקן.

אריסטו. (2009). פוליטיקה: ספרים א, ב, ג. (תרגום: נורית קרשון). תל אביב: רסלינג.

אריסטו. (2002). רטוריקה. (תרגום: גבריאל צורן). בני ברק: ספרית פועלים.

ארנדט, ח. (2013). המצב האנושי. (תרגום: אריאלה אזולאי ועדי אופיר). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

ברקאי, ח. (1992). "מרקס אל מול סמית: צווים או מחירים". הרבעון לכלכלה, כרך 153. עמ' 372-395.

ברקאי, ח. (2006). "עושר העמים" באספקלריה של ימינו. בתוך: עושר העמים (עמ' 7-89). ירושלים: מוסד ביאליק.

הובסבאום, א. (2003). המניפסט הקומוניסטי: מבוא. בתוך: כהן, ב' (עורך), המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן (עמ' 13-30). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ובר, מ. (1984). האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. (תרגום: ברוך מורן). תל אביב: עם עובד.

וולס, ה. ג. (2013). "ה. ג. וולס משוחח עם יוסף סטאלין". דחק – כתב עת לספרות טובה, כרך ג. (תרגום: יהודה ויזן). עורך: יהודה ויזן. עמ' 492-509.

זלדה. (2017). כל שושנה היא אי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

טולסטוי, ל. (1999). אנה קארנינה. (תרגום: נילי מירסקי). תל אביב: עם עובד.

לוי, מ. (2003). גלובליזציה ואינטרנציונליזם. בתוך: כהן, ב' (עורך), המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן (עמ' 76-87). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מארקס, ק. (2011). הקפיטל: ביקורת הכלכלה המדינית. (תרגום: צבי וויסלבסקי ויצחק מן). בני ברק: ספרית פועלים.

מייקסינס ווד, א. (2003). המניפסט הקומוניסטי כעבור 150 שנה. בתוך: כהן, ב' (עורך), המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן (עמ' 88-99). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מרכס, ק ואנגלס, פ. (1964). המניפסט הקומוניסטי. (תרגום: מנחם דורמן). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

סמית, א. (1996). עושר העמים. (תרגום: יריב עיטם ושמשון ענבל). ירושלים: מוסד ביאליק.

פרום, א. (1992). מנוס מחופש. (תרגום: תמר עמית). תל אביב: דביר.

צוקרמן, מ. (2003). סוציאליזם בעידן הקפיטליזם המאוחר. בתוך: כהן, ב' (עורך), המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן (עמ' 65-75). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ראנד, א. (1997). כמעין המתגבר. (תרגום: דניאל אהליאב). תל אביב: ש' פרידמן.

רוסבפייר, מ. (2012). "מתוך: 'על עקרונות המוסר הפוליטי' [חלק ב]". דחק – כתב עת לספרות טובה, כרך ב. (תרגום: עלמה יצחקי). עורך: יהודה ויזן. עמ' 385-392.

Smith, A. (1937). An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. New York: The Modern Library.

McShance, C. (1999). "The Origins and Globalization of Traffic Control Signals". Journal of Urban History, 25 (3). Pp 379-404.

Elias, N. (1978-1982). The Civilizing Process. Oxford: Blackwell.

Waring, M. (1988). If Women Counted: A New Feminist Economics. San Francisco: Harper & Row.